د شرېعت په رڼا کښي

https://www.youtube.com/watch?v=JM1kBE-NKp8&list=PLW_gJ7H15WcBAzFJYugixKsBbGn0L_DkE